POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Od dnia 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Dbając o Twoje dane poniżej przedstawiamy niezbędne informacje na ten temat.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest spółka Kidimax Sp. z o.o., Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa, KRS 0000498994, Regon 147131113

Jak się z nami kontaktować w przypadku, gdy chcesz uzyskać więcej informacji na temat swoich danych osobowych?

Napisz do nas mailowo kontakt@kidimax.pl lub listem na adres: Dane osobowe Kidimax Sp. z o.o., Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na bezpłatny newsletter lub podczas składania zamówienia oraz w dalszym procesie jego obsługi. Jeśli nie będziesz chciał ich nam podać niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Twoje dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:
a. Zamówienia
Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia tj przyjęcia zamówienia, przekazania go do realizacji, obsługi i rozwiązania potencjalnych problemów, które mogą się przy nim pojawić, pakowania oraz jego wysyłki a także rozwiązywania reklamacji, zwrotów i obsługi posprzedażowej np. gwarancji, rękojmii
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.
b. Newsletter.
Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz podać (przekazać) swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywani newslettera, co stanowi mój uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 1. Kontakt.
  Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 2. Komentarze.
  Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.
  Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
 3. Działania reklamowe na podstawie uzasadnionego interesu firmy:
  prowadzenia działań marketingowych, aby móc przedstawiać produkty, którymi prawdopodobnie możesz się zainteresować
  organizowania konkursów, akcji promocyjnych lub lojalnościowych, które pojawiają się w naszym sklepie
  organizowanie programów lojalnościowych
 4. Marketing bezpośredni
  Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celu przesyłania Ci takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes spółki polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Ciebie zgody (marketing bezpośredni). Oczywiście masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że sprzeciwisz się otrzymywaniu informacji marketingowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez kliknięcie linku „rezygnuję” w stopce każdego maila. Swoje dane możesz uaktualnić za pomocą przycisku „uaktualnij”, który znajduje się w stopce każdego emaila.

Komu będą przekazywane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które nam powierzasz przekazywane będą do firm lub instytucji, które wspierają nas w obsłudze naszej strony. Mogą to być dostawcy rozwiązań informatycznych, a także partnerzy zajmujący się działalnością logistyczną, kurierską lub pocztową. Twoje dane osobowe możemy też przekazać organom publicznym jeśli zajdzie taka konieczność.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy tak długo jak długo nam na to pozwolisz, tzn dopóki nie wycofasz swojej zgody. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, wystarczy nas o tym poinformować. Okres przechowywania może zostać wydłużony w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.
Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Jakie są Twoje prawa?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

POLITYKA COOKIES JAKO CZĘŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Pliki Cookies to małe informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.allaboutcookies.org/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji , tzn. po zamknięciu przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies.

Podczas wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Cookies własne.
Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.
Cookies podmiotów trzecich.
Nasza strona, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
Google Analytics firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. (Działania polegające na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.) Google LLC ma siedzibę w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield . W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Facebook Pixel firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. ( Działania w postaci marketingu własnych produktów lub usług.)Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Więcej informacji uzyskasz bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Narzędzia społecznościowe.
Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
Więcej informacji uzyskasz na stronach:
Facebook –https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram –https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content, Twitter –https://twitter.com/en/privacy,
YouTube -https://policies.google.com/privacyo.

Zmiany w Polityce Prywatności

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.